Error
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory

Articles

fut,fit,ترکیبی، کدام روش بهتر است؟

پاسخ این سوال آسان است .شما خودتان را اذیت نکنید و اگربه جراح خود اعتماد دارید انتخاب روش را به عهده او بگذارید! مسلما روش fut روش کاملتر و بهتری می باشد اما بر اساس شرایط خاص ممکن است روش fit مناسبتر تشخیص داده شود .
اما جهت داشتن اطلاعات اولیه مطالب مهم را ذکر می کنم

1.در کل تا اکنون بهترین روش کاشت مو دو جلسه fut با فاصله یک سال میباشد . زیرا در برداشت وکاشتfut در یک جلسه مقدار زیادی مو برداشت می شود بانک موی بیمار کمتر تخریب می شود نتیجه کاشت طبیعی تر و بهتر می باشد و تراکم های بالاتری را می توان بدست آورد.موهای پیوندی futحدود 90% زنده می ماند . ودر درجه دوم روش ترکیبی در یک جلسه دو روزه روش ارجح می باشد .

2. اگر بیمار از جراحی ترس دارد وتمایل به بخیه زدن و بخیه کشیدن ندارد واز اسکار پشت سر {خط بخیه} نگران است یا به هر دلیل دیگری تمایل بهfut ندارد روشfit ارجح می باشد .

3. اگر بیمار می خواهد زودتر به کار عادی برگردد و روش سبک تر را می پسندد روشfit انجام می شود .

4. در بیمارانی که بعد از جراحی خیلی در دسترس جراح نیستند {خارج از تهران یا خارج ازکشور} روشfit ارجح می باشد .

5. اگر بیمار اجازه تراشیدن موها را نمی دهد روش futانجام می شود چون در روش ترکیبی کل موها تراشیده می شود .

6. اگر مقدار کمی مو لازم داریم {کاشت اسکار یا کاشت ابرو }fit انجام می شود .

7.در برداشت از بدن fitانجام می شود .

8. اگر بیمار هیچ مشکل ونظر خاصی ندارد و کل کار را در اختیار جراح می گذارد ومقدار زیادی مو لازم دارد به ترتیب ارجحیت روشها عبارتند از:الف :fut دو به فاصله یک سال .ب : روش ترکیبی ج: روش futد : روش fit

9.کاشت در جلوی سر با روش fut مناسبتر است زیرا ظرافت های بیشتری دارد و تراکم های بالاتری می توان ایجاد نمود .

10.اگربانک موی ضعیفی دارید روش fut بیشتر مو میدهد تا روش fit

11.اگر ورزشکار هستید و یا به هر دلیل زودتر باید به کار برگردید fit مناسبتر است .

12.اگر بنابر مقتضیات شغلی می بایست گاه گاه سر را بتراشید (هنرپیشه ها) روش fit مناسبتر است .

13.و اگر با هیچکدام از موارد بالا مشکلی ندارید و مقدار زیادی مو لازم دارید می بایست روش ترکیبی که ترکیب دو روش fut و fit در یک سر می باشد انجام دهید و مزایا و معایب دو روش را به جان بخرید !