Error
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory

Articles

آیا برداشتن خال باعث تبدیل آن به بدخيمی می شود؟

خير، اینکه ندرتاً بعضی افراد را می بينيم که به دنبال برداشتن خال دچار سرطان پوستی در محل آن شده اند به این دليل است که برخی ضایعات پوستی که ظاهراً به عنوان خال توسط پزشکان برداشته می شوند، اشتباهاً تشخيص داده اند و به اسم خاص برداشته شده اند و از اول تومور بوده اند و چون این ضایعات معموﻻً عمق دارند بﻼفاصله عود می کنند و اگر اهمال شود ممکن است رشد کنند وعمیق ترشوند.پس برداشتن خال (اگر واقعاً خال باشد )هيچ مشکلی از نظر سرطانی شدن برای بيمار ایجاد نمی کند. معموﻻً پزشکان متخصص و وارد به راحتی می توانند خال های مشکوک را قبل از برداشتن آن شناسایی کنند و در صورت لزوم نمونه برداری و آزمایش نمایند