Error
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory

Articles

ميکرودرم ابریژن
 
ميکرودرم ابریژن نوعی پوست کندن مکانيکال است. ميکرودرم ابریژن اولين بار در سال ۵٨٩١ در کشور ایتاليا مورد استفاده قرار گرفت. سپس در بيشتر کشورهای اروپایی به عنوان روش بدون عارضه جوان سازی استفاده شد و بعد از آن در کشورهای آمریکایی نيز مورد استفاده قرار گرفت. در این روش با استفاده از دستگاهی خاص، نوعی کریستال بسيار ظریف از جنس اکسيد آلومينيوم با فشار تنظيم شده ای با سطح پوست در تماس قرار می گيرد و تراش بسيار سطحی در ﻻیه های فوقانی شاخی پوست ایجاد می کند. در ضمن یک مکش نيز روی پوست انجام می شود که باعث جمع شدن کریستالها از سطح پوست و همچنين بهتر شدن جریان خون به منطقه و فعال شدن سلولهای فيبروبﻼست و در نتيجه موجب ترميم طراوت پوست می شود. از ميکرودرم ابریژن می توان برای رفع جای جوش ها استفاده کرد.
فرورفتگی های ناشی از جوشهای قبلی و جای آکنه و جوش با ميکرودرم ابریژن قابل رفع است.
از ميکرودرم ابریژن می توان در درمان جوشگاههای)اسکار( آکنه و آبله مرغان نيز استفاده کرد. جوشگاههای زخم و اسکارها نباید زیاد عميق باشد و اغلب برحسب نوع اسکار و محل و عمق آن به چند جلسه درمان هفتگی نياز دارد

در ترميم جوشگاههای سوختگی نيز می توان از این روش استفاده کرد. از این روش همچنين می توان در درمان چروکهای سطحی و کم عمق پوست استفاده کرد. چند جلسه درمان در این مورد بکار می رود. فواصل درمان را می توان برحسب وضعيت بيمار تغيير داد و از هفته ای یکبار تا دو هفته یک بار فواصل را اضافه کرد. چروکهای خيلی عميق با این روش درمان نمی شوند ولی قوام کلی پوست پس از چند جلسه درمان بهتر خواهد شد و پوست شفاف تر و محکم تر می شود. چون در این روش سایش پوست سطحی است، جوشگاه و تغيير رنگ پوست دیده نمی شود. به همراه این روش می توان از ليزرهای جوان سازی بدون زخم استفاده کرد که نتيجه درمان را خيلی بهتر می کند. لک های پيری و لکهای ناشی از حاملگی نيز با این روش قابل درمان است.

مهمترین اثر ميکرودرم ابریژن کم رنک یا محو کردن لکهای حاملگی است به خصوص اگر هم زمان با آن از داروهای لک بر استفاده شود.
بررسی های اخيری که روی ميکرودرم ابریژن انجام شده نشان دهنده افزایش ٠٢ برابری نفوذ ویتامين C پس از یک جلسه درمان است. این اثر ميکرودرم در لکهایی که قبﻼً با درمانهای ضد لک بهبود نيافته اند مشهودتر است. همچنين در درمان ترکهای پوست در زمان حاملگی یا چاقی و بلوغ می توان از این روش استفاده کرد که البته خيلی خوب به درمان پاسخ نمی دهد. ميکرودرم در باز شدن منافذ پوست که یکی از مشکﻼت عمده در خانم ها و آقایان است مفيد است. پس از چند جلسه درمان، به علت بافت سازی و محکم تر شدن پوست، منافذ پوستی نيز کوچک تر می شود. یکی دیگر از کاربردهای این روش درمان و برطرف کردن جای تاتو و خالکوبی است. خالکوبی های سطحی پوست را می توان با این روش درمان کرد و یا از همراهی این روش با ليزرهای خاص برای پاک کردن تاتوهای بدرنگ شده یا بدفرم استفاده کرد.
روش کار با این دستگاه: در ابتدا پوست تميز و از آرایش و چربی کامﻼً پاک می شود و سپس به مدت ﻻزم برحسب نوع پوست و ضایعه آن از سوی پزشک تعيين می شود، سایش در جهات گوناگون و روی قسمتهای متعدد انجام می شود. زمان ﻻزم حدود ٠٢ تا ٠٣ دقيقه در صورت و ٠٢ دقيقه در گردن است. پس از خاتمه درمان، صورت پاک و شسته می شود. یک کرم قابض مثل اکسيدوزنگ به محل ماليده می شود. به جز مصرف ضد آفتاب مراقبت خاصی پس از درمان ﻻزم نيست و این روش برای افرادی که کار می کنند مناسب است. تعداد درمان برحسب تمایل بيمار متغيير است.
بطور خﻼصه موارد استفاده ميکرودرم ابریژن شامل: ١( جهت شادابی پوست. ٢( برای رفع چين و چروک های ریز و تازه صورت.

٣( برای برطرف کردن مشکﻼت رنگدانه ای مثل کک و مک، کلواسما، مﻼسما، آفتاب سوختگی و آکنه. ۴( برای جذب هرچه بيشتر داروها و ویتامينها به داخل پوست. ۵( برای درمان اسکار و فرورفتگی های جای آکنه . ۶( برطرف کردن تاتو و خالکوبی. ٧( درمان ترکهای پوستی ناشی از چاقی یا حاملگی. برای پاکسازی پوستهای چرب.
موارد منع مصرف ميکرودرم ابریژن: ١( پوستهای فوق العاده خشک. ٢( پوستهای خيلی خيلی تيره. ٣( کسانی که تازه پيلينگ کرده اند. ۴( تﻼنژکتازی. ۵( کسانی که آکنه فعال دارند.